Gruppträning - stroke/TIA

Under senare år har mycket av fokus legat på den akuta strokevården och stora framsteg har gjorts vad gäller behandling av patienter i akutskedet. Betydligt mindre intresse har ägnats åt stroke i det längre perspektivet, åt den långa rehabiliteringsperiod som väntar de patienter som överlever. I en stor svensk studie gjord av Teresa Ullberg (2016) granskades statistik ur Riks-stroke, ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård. Studien visar att ca 20% av strokepatienterna upplever att deras rehabiliteringsbehov inte är tillfredsställt ett år efter insjuknandet i stroke och 16 % upplever att de efter 12 månader har tappat i funktion jämfört med vid 3 månader. Vi måste alltså bli bättre på att ta hand om denna kategori.

Anja Berndin, leg. sjukgymnast på Ystad Rehab Center, har tagit initiativ till ett projekt inom primärvården för bättre omhändertagande av patienter med funktionsnedsättningar efter en stroke/TIA. I projektet har man fysisk träning i grupp. Träningen är till för att förbättra den fysiska förmågan men även för att påverka kända riskfaktorer för följdsjukdomar. Träningsperioden i projektet är ca 2 månader uppdelat på 16 st entimmespass. Individuella tester av gruppdeltagarna har genomförts innan träningsperiodens början och upprepning av testerna sker efter periodens slut för att kunna göra en utvärdering.

Intresserad? Region Skåne tillämpar fritt vårdsökande. Välkommen att höra av dig till Ystad Rehab Center på tel 0411-79140 eller e-post info@ystadrehab.se


Träning är roligt! Sjukgymnast Martin Linder och Jan Persson.


Tillbaka till första sidan